Melville's Tavern Bar

The bar at Melville’s Tavern